پروژه پایانی نهان نگاری تصاویر دیجیتال

تاریخ انتشار
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید
403 بازدید
۶۰,۰۰۰ تومان
پروژه پایانی نهان نگاری تصاویر دیجیتال می باشد که بسیار خوب در این زمینه کار شده است. عنوان انگلیسی آن Steganography in digital images می باشد.

برای مطالعه اطلاعات کامل پروژه پایانی نهان نگاری در تصاویر دیجیتال یا به انگلیسی Steganography in digital images با دقت مطالب زیر را دنبال کنید.

چکیده

نیاز به برقراری ارتباط ایمن، بشر را به سمت رمز نگاری محتوی ارتباط سوق داد، اما این نیاز با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، وجود ارتباط مخفی را طلب می نمود. نهان نگاری، علم و هنر برقراری ارتباطات مخفی به‌گونه‌ای است که به‌جز افراد مجاز کسی قادر به تشخیص وجود پیام نباشد.  روشهای نهان نگاری برای برآورده شدن این هدف جای رمز نگاری را گرفتند. با ادامه پیشرفت ها و گسترش روشهای نهان نگاری، روشهای تحلیل این الگوریتم ها مورد توجه قرار گرفتند. امروزه مقاوم نمودن روشهای نهان نگاری در برابر این روشهای تحلیل الگوریتم به‌دنبال تشخیص وجود پیام مخفی در یک رسانه بدون در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه هستند که هدف آنها در ابتدا کشف وجود پیام مخفی در ارتباط پنهانی است، اهمیت ویژه ای یافته است. در راستای تحقق این هدف، در این پایان نامه به دلیل اینکه ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ‪ LSBﺍﺯ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﺗـﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫـﺎﻱ ﭘﻨﻬـﺎﻥ ﻧﮕـﺎﺭﻱ ﺩﺭ  ‫ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﺳﺖ به بررسی آن می پردازیم، دو روش مقاوم در مقابل تحلیل های مهم نهان نگاری تصاویر دیجیتال به روش lsb ارائه شده است که علاوه بر ویژگی مقاومت، از شفافیت بالایی نیز نسبت به روشهای مشابه برخوردار است. در روش پیشنهادی اول یک روش جدید است که به مقایسه دیگر روش ها که در حوزه مکان کار می کنند می پردازد و تفاوت بزرگ آن است که در LSBs نه تنها بیت هایی که از جزء رنگ پیکسل انتخاب شده بلکه بیت های هر جزء رنگ پیکسل برای جاسازی پیام استفاده می شود.در روش پیشنهادی دوم که نهان نگاری را در حوزه مکان است ﻣﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ‪ LSBﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﮐﻠﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ. این روش علاوه بر داشتن شفافیت بالا، مقاومت خوبی را نیز داراست. و همچنین دو روش برای پنهان شکنی ارائه کرده ایم، روش اول که می تواند کدهای جاسازی LSB را در پیکسل به صورت تصادفی پراکنده در هر دو تصویر ۲۴ بیت رنگی و تصویر ۸ بیت سیاه وسفیدو تصویر رنگی شناسایی کند توصیف می کنیم. و درمرحله دوم ﺭﻭﺷـﻲ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ‪ LSBﺩﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ‫ﺩﺭ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

 

فهرست مطالب

مقدمه پروژه پایانی نهان نگاری تصاویر دیجیتال :

فصل اول

۱- ‫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

‫۱- ۱-  ‫‪‫ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎری (Steganography in digital images)

‫۱-۱-۱ –  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ :

‫۱-۲-  ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی پروژه پایانی نهان نگاری تصاویر دیجیتال

‫‫۱-۲-۱-  ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭘﻨﻬﺎن

‫‫۱-۲-۲-  ﺗﺼﺪﯾﻖ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

‫۱-۲-۳-  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ

‫۱-۲-۴ – دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮی

‫‫۱-۲-۵ – ﺟﺎﺳﺎزی داده در ﻣﺨﺎﺑﺮات :

‫‫۱-۲-۶ – ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺨﺶ:

‫۱-۲-۷- آﺑﻨﺸﺎنﻫﺎی ﺗﺒﺎدﻟﯽ (اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ)

‫۱-۲-۸- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﭙﯽ

فصل دوم‫

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎنﻧﮕﺎری از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮری اﻃﻼﻋﺎت)(Information‐Theoretic Analysis of Steganography ‫‫

۲-۱- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ

۲-‫۱-۱- خلاصه وﻣﻘﺪﻣﻪ

۲- ‫۱-۲- ﺗﺌﻮری اﻋﻮﺟﺎج ﻧﺮخ

۲- ‫۱-۳- ﻛﺪﮔﺬاری ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ

‫۲-۲  -ﻣﺪل ﺗﺌﻮری اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻧﻬﺎن ﻧﮕﺎری

۲- ‫۲-۱- ﻣﺪل ﺳﻴﺴﺘﻢ

۲-۲ -۱-۱- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎن ﻧﮕﺎری

‫‫ ۲- ۲-۲- ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺸﺨﻴﺺ

۲- ‫۲-۲-۱- آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ

۲-  ‫۲-۲-۲- ﻛﺮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺸﺨﻴﺺ

‫۲-۳-  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺌﻮری اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت

‫ ۲-۳-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

۲- ‫۳-۲- ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ

‫ ۲-۳-۳- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه

‫ ۲-۳-۳-۱- ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺨﻔﻲ

‫ ۲-۳-۳-۲- ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ

۲- ۳-۳-۳- ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی‫

۲-۴- ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺌﻮری اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﻨﻴﺖ روش ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ

‫ ۲-۴-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫ ۲- ۴-۲- ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺎﺧﺖ ‪Costa

۲- ‫‫۴-۲-۱- ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎم ﻣﻌﻠﻮم

‫ ۲-۴-۲-۲- ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ

۲-۵-  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

‫ ۲-۵-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫ ۲-۵-۲- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ

فصل سوم

بررسی مدلهای  نهان‌نگاری در تصاویردر حوزه های مکان و فرکانس

۳-۱- تعریف تصویر :

۳-۲- فشرده سازی تصویر :

۳-۳- معرفی روشهای نهان‌نگاری در تصاویر رقمی

۳-۴-نهان‌نگاری از طریق افزونگی دادگان

۳-۵-  نهان‌نگاری در حوزه مکان

۳-۶- نهان‌نگاری در حوزه فرکانس

۳-۷-  نهان‌نگاری تطبیقی

۳- ۸- نحوه آنالیز روشها و توصیه‌های جهت نهان‌نگاری در تصاویر رقمی

۳-۹-  روشهای آنالیز نهان‌نگاری

۳-۹-۱- معرفی روشی مناسب برای نهان‌نگاری در تصاویر JPEG با استفاده از استراتژی درج تکمیلی

۳-۹-۲-  روش نهان‌نگاری

۳-۹-۳-  روش آشکار سازی نهان داده

۳-۹-۴- آنالیز روش

‫فصل چهارم

پیاده سازی و بررسی steganography LSB  برای فایل های با فرمتهای مختلف

۴-۱- کمی راهنمایی درباره نهان نگاری در عکس :

۴-۲- جزئیات طراحی:

الف. الگوریتم برای مخفی کردن ( steganography  )

ب. الگوریتم برای steganalysis :

۴-۳- LSB و تشریح تکنیک LSB

۴-۳-۱-LSB   در BMP :

۴-۳-۲- LSB  در PNG :

۴-۳-۳-  LSB در GIF :

۴-۴-  آزمایش نتایج:

۴-۵- ارزیابی کیفیت تصویر :

بررسی تکنیک های مختلف:

فصل پنجم

بهبود الگوریتم LSB steganographic

۵-۱- SLBS

۵-۱- ۱- روش ها در حوزه مکان :

۵-۱- ۱-۱ – الگوریتم بدون فیلتر:

۵-۱- ۱-۲- الگوریتم تصادفی:

۵-۱- ۱-۳- الگوریتم فیلتر:

۵-۱- ۲- توصیفی از الگوریتم SLSB

۵-۱- ۲-۱- پنهان کردن اطلاعات تنها در یک رنگ

۵-۱- ۲-۲-  انتباق تطابق LSb

۵-۱- ۲-۳- نتیجه:

۵-۱- ۳-۱- آنالیز هیستوگرام:

۵-۱- ۳-۲-  یکی دیگر از ابزارهای مقایسه اییsteganographic

۵-۱- ۳-۳- نتیجه گیری:

۵-۲- ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﮐﻠﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﭼﻪ

۵-۲- ۱- ﺍﺳﺘﮕﺎﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻮﻟﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﭼﻪ

‫ ۵-۲-۲-  ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ

فصل ششم

روشهای پنهان شکنی

۶-۱- فناوری تشخیص قابل اعتماد LSB ST در تصاویر رنگی وخاکستری

۶-۱-۱- خلاصه و مقدمه:

۶-۱-۲- اصطلاحات :

۶-۱-۳ –  روش steganalytic :

۶-۲- ﺭﻭﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ ‫ﺷﻜﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﮕﺎﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ

‫۶-۲-۱- ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ

‫۶-۲-۱-۱- ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻤﻠﻪ ‫

‫۶-۲-۲- ﺭﻭﺵ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ

اثبات :

‪  Steganography in digital images ‫۶-۲-۳- ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ

نتیجه گیری Steganography in digital images

 

 

مقدمه:

پنهان‌سازی داده‌ها تکنیکی است که از دیرباز مورد علاقه بسیاری از افراد بوده است. با پیشرفت علوم و دانش بشری روشهای پنهان‌سازی نیز به نوبه خود با پیشرفت مواجه شده و رسانه‌های مورد استفاده و تکنیک‌های پنهان‌سازی داده‌ها نیز توسعه یافته‌اند.  دو هدف اصلی را می‌توان برای پنهان‌سازی داده‌ها در نظر گرفت. هدف اول که از دیرباز مورد توجه  بوده و دلیل اصلی پیدایش روشهای مختلف نهان‌نگاری می‌باشد پنهان‌سازی داده‌های سری و محرمانه درون رسانه‌ها و حامل‌های عمومی است. هدف دوم که امروزه رایج شده و به دلیل کثرت استفاده نسبت به هدف اول بیشتر بر روی آن کار شده است، درج امضای صاحب رسانه درون آن می‌باشد. ﻧﻬﺎنﻧﮕﺎری ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻛﻼﺳﻴﻚ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎنﻧﮕﺎری ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ‫ﭘﻴﺎم ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺎم در داده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﺴﻴﺎری در ‫ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺌﻮری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺧﻲ روشﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻧﺎل ‫ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ دارای اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎ دﻳﺪ ﺗﺌﻮری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻣﺪلﺳﺎزی ‫ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ روش ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و راه ﺑﺮای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روشﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ‫ﻣﺪرن ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در فصل دوم ﻣﺮوری ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪلﺳﺎزیﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ‫ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در فصل سوم به شرح انواع حوزه های ممکن برای نهان‌نگاری داده‌ها در تصاویر رقمی پرداخته و در هرکدام از این حوزه‌ها برخی از روشهای معروف معرفی شده و به صورت اجمالی معرفی می گردند. در فصل چهارم، ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻴﮕﺎﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ (ﭘﻮﺷﻴﺪهﻧﻮﻳﺴﻲ)، روش ‪ LSBﺑﺮای ﺟﺎﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در آن، اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. فصل پنجم ارزیابی ازروش جاسازی lsb   فایل های با فرمت مختلف است. فصل ششم دو روش برای بهبود استگانوگرافی ارائه شده که اولی در مورد یک الگوریتم steganographic  بر اساس حوزه مکان با بیت های کم اهمیت از یکی از اجزای رنگ پیکسل در تصویر و تغییر آنها با توجه به بیتهای پیام برای پنهان کردن است و روش دوم ﻳﮏ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ LSB ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﮕﻮﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﮐﻠﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ. معمولا اعتقاد بر این است که تغییراتی که LSBs بر رنگها دارد نمی تواند تشخیص داده شود به دلیل وجود نویز که همیشه در تصاویر دیجیتال وجود دارد. در فصل آخر، ما روشهال جدید: ۱- بسیار دقیق و قابل اعتمادی که می تواند کدهای جاسازی LSB را در پیکسل به صورت تصادفی پراکنده در هر دو تصویر ۲۴ بیت رنگی و تصویر ۸ بیت سیاه وسفیدو تصویر رنگی شناسایی کند.و ۲- ﺭﻭﺷـﻲ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻜﻨﻲ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ‪ LSB ﺩﺭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻛﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ‫ﺩﺭ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖارائه می گردد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ. عنوان این مطلب به انگلیسی Steganography in digital images می باشد.

 

فصل اول

۱- ‫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

روﺷـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠف ﭘﻨﻬـﺎن ﻧﮕـﺎری اﻃﻼﻋـﺎت از ﯾـﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫـﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ. ‫اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿـﺮ روﺷـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﭘﻨﻬـﺎنﻧﮕـﺎری ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ‫ ‫ﻫـﺮ روز ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻓﺎﯾـﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻓـﺮاد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد وﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ‫ﺑـﻮدن اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ارزان و ﺳـﻬﻞ ‫اﻟﻮﺻـﻮل ﺑـﺮای ﻣﺒﺎدﻟـﻪی ﭘﯿﻐـﺎم ﻫـﺎی ﭘﻨﻬـﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. در اﯾـﻦ بخش اول ﺑـﺎ ‫ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

‫۱- ۱-  ‫‪‫ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎری

‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﺳﺎزی داده ﻫﺎ و آبﻧﺸﺎنﮔﺬاری دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻏﻠﺐ در ﯾﮏ واژه ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‫واﺗﺮﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ‫ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دی وﻟﯿﺴﭽﺎور ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع، اﺳﺘگاﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ را در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ( ۱-۱) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﻟﯿﮑﻮﻟﯿﺪﯾﺲ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. ‫ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎنﻧﮕﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ‫ﺳﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﯿﺎم ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﯾﺎ ﯾﮏ ‫دﻧﺒﺎﻟﻪ ارﻗﺎم ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ داده ﻫﺎی ﮐﭙﯽ راﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ‫اﺳﺘﮕﺎﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ ‫آن را ﭘﻮﺷﺶ۶ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﻣﺠﺎز ( ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ورﻣﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽ داﻧﺪ) ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی، ﺻﺪا، ﻣﺘﻦ و ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ و… ﺑﺎﺷﺪ. ‫ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎ “اﺳﺘﮕﺎﻧﻮﮔﺮام” ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

 

برای دریافت کامل باید عملیات خرید را انجام دهید.

 

راهنمای خرید

برای جستجوی مقالات بیشتر در این زمینه می توانید عبارت Steganography in digital images را در موتورهای جستجو سرچ کنید.

برای دانلود پروژه پایانی نهان نگاری تصاویر دیجیتال با سایت ایران فایلز همراه باشید.

با جدیدترین و به روز ترین فایل ها و پروژه ها با سایت ایران فایلز همراه باشید.
در صورت هر گونه سوال به آیدی پشتبان سایت به آدرس  @iranfiles_Support  در تلگرام پیام دهید.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
تعداد صفحات

103 صفحه

فرمت فایل

Word

حجم فایل

3.57 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

  1. مهرداد قاسمیانمدیر سایت

    امتیاز بینندگان:۱ ستاره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *