جزوه درس برنامه سازی سیستم

تاریخ انتشار
۶ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید
658 بازدید
۳۴,۰۰۰ تومان

درس برنامه سازی سیستم یکی از دروس جز سرفصل رشته مهندسی کامپوتر گرایش نرم افزار می باشد.

عنوان انگلیسی این درس System programming می باشد.

فهرست مطالب این درس در زیر قابل مشاهده می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه 

۱- مقادیر دودوئی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲- جمع و تفریق در سیستم دودویی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۳- بایت   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳

۴- مقادیر منفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷

۵- گروه­بندی بیت­ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸

۶- عملیات در سیستم مبنای شانزده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹

۷- مقادیر اعشاری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰

فصل۱ : مبانی برنامه­ سازی سیستم یا System programming

۱-۱- برنامه­سازی سیستم چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱

۱-۲- مدل سه لایه­ای  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱

۱-۳-رم و بایوس   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۲

۱-۴- داس  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۳

۱-۵- انتخاب روش دسترسی به سخت­افزار ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۳

۱-۶- سخت ­افزار PCه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۳

۱-۷- ثبات­های پردازنده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۵

۱-۸- درگاه ­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۸

۱-۹- وقفه­ ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۸

فصل۲ : برنامه ­سازی سیستم در عمل (System programming)

۲-۱- برنامه­سازی سیستم با زبان اسمبلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۰

۲-۲- برنامه­سازی سیستم با زبان سی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۱- استفاده از دستور asm  در سی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۲

۲-۲-۲- فراخوانی وقفه­ها به کمک توابع در سی   …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲۴

۲-۲-۳- مدل­های حافظه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۸

۲-۲-۴- آدرس­دهی به خارج از یک سگمنت حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۰

فصل۳ : کارت­های ویدئویی 

۳-۱- اجزای کلیدی گرافیک کامپیوتری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۵

۳-۱-۱- صفحه­ نمایش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۵

۳-۱-۲- کارت گرافیک  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۳۶

۳-۲- حالت گرافیک در زبان سی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۸

۳-۳- BIOS ویدئویی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۹

۳-۴- حافظه­ ی ویدئویی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۰

۳-۴-۱- ساختار حافظه­ی ویدئویی در حالت متن  ……………………………………………………………………………………………………………………………  ۴۱

۳-۴-۲- حالت گرافیکی در کارت Hercules ی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۳

۳-۴-۲- کارت­های گرافیکیVGA  و EGA ی …………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۴

فصل۴ : برنامه­ سازی صفحه­ کلید 

۴-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۶

۴-۲- دسترسی به صفحه کلید از طریق بایوس  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۶

۴-۳- متغیرهای صفحه­ کلید در سگمنت متغیرهای بایوس…………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۸

۴-۴- سایر نکات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۸

فصل۵ : گرداننده ­های دیسکت و دیسک سخت

۵-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۰

۵-۲- ساختار دیسکت و دیسک سخت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۰

۵-۲-۱- ساختار دیسکت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۰

۵-۲-۲- ساختار دیسک سخت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۱

۵-۳ دسترسی به دیسک سخت از طریق بایوس  ……………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۱

۵-۴ تقسیمات دیسک سخت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

فصل۶ : درگاه موازی 

۶-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۴

۶-۲- دسترسی به درگاه موازی از طریق بایوس ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۴

۶-۳- دسترسی مستقیم به درگاه موازی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۶

۶-۴- دسترسی به درگاه سریال از طریق بایوس …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۷

فصل۷ : برنامه­ نویسی ماوس 

۷-۱- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۹

۷-۲- نمایش مکان­ نمای ماوس  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۹

۷-۳ توابع وقفه ۳۳h کار با ماوس  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۹

۷-۴- برنامه­ نویسی مستقیم ماوس  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۱

فصل۸ : دسترسی و برنامه­نویسی ساعت 

۸-۱- اندازه­گیری زمان با وقفه ۰۸hی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۲

۸-۲- تنظیم زمان با وقفه ۱Ah ی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۲

۸-۳- ساعت بیدرنگ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۴

فصل۹ : گسترش حافظه 

۹-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۵

۹-۲- حافظه گسترش ­یافته  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۶

۱-۲-۹- استانداردLIM ی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۶

۲-۲-۹- بازکردن یک پنجره حافظه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۷

۳-۲-۹- تقسیم­ بندی قاب صفحه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۷

۴-۲-۹- برنامه­های گرداننده EMM ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۷

۹-۳- حافظه بسط ­یافته  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۸

۹-۴- توابع BIOS برای دسترسی به حافظه بسط­یافته  ……………………………………………………………………………………………………………………  ۶۹

۹-۴-۱- جدول توصیف­گر سراسری یا GDT ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۹

۹-۴-۲- معایب دسترسی به XM از طریق بایوس ……………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۰

۹-۵- ناحیه بالای حافظه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۱

۹-۶- استاندارد XMS برای دسترسی به حافظه بسط­یافته  ……………………………………………………………………………………………………………..  ۷۲

فصل۱۰ : ساختار داخلی داس 

۱۰-۱- اجزاء داس  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۳

۱۰-۲- راه­اندازی داس  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۵

فصل۱۱ : برنامه ­های COM و EXE 

۱۱-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۶

۱۱-۲- تفاوت برنامه­های COM و EXE ی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۷۶

۱۱-۳- برنامه­های  COM ی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۷

۱۱-۴ برنامه ­های EXE ی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۷۷

فصل۱۲ : ورودی-خروجی کاراکتر از طریق داس 

۱۲-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۸

۱۲-۲ توابع دسته  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۸

۳-۱۲- توابع CP/M ی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۷۹

فصل۱۳ : مدیریت فایل در داس 

۱۳-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۰

۱۳-۲- توابع FCB ی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۰

۱۳-۳- توابع دسته  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۱

فصل۱۴ : دسترسی به فهرست داس 

۱۴-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۲

۱۴-۲- جستجوی فایلها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۸۳

فصل۱۵ : مدیریت حافظه 

۱۵-۱- مدیریت حافظه داس  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۸۳

۱۵-۲- انواع حافظه قابل تخصیص  ……………. ………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۵

۱۵-۳- استفاده از UMB ی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۵

فصل۱۶ : گرداننده­ های وسیله 

۱۶-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۶

۱۶-۲- گرداننده­های وسیله تحت داس  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۶

۱۶-۳- انواع گرداننده­ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۸۷

۱۶-۳-۱- گرداننده وسیله کاراکتری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۷

۱۶-۳-۲- گرداننده وسیله بلوکی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۸

۱۶-۴- ساختار گرداننده ­های وسیله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۱۶-۵ توابع گرداننده ­های وسیله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸۹

۱۶-۶- گرداننده ساعت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۰

۱۶-۷- انواع دسترسی به گرداننده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۱

۱۶-۷-۱- دسترسی غیرمستقیم از طریق داس  …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۱

۱۶-۷-۲- دسترسی مستقیم از طریق IOCTLی   ……………………………………………………………………………………………………………………………  ۹۱

۱۶-۸ نکاتی درباره نوشتن دی دی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۹۱

۱۶-۹- برنامه­های EXE به عنوان دی دی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۲

۱۶-۱۰- گرداننده­های سی دی رام   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۲

فصل۱۷ : سیستم فایل داس 

۱۷-۱- ساختار مبنایی سیستم فایل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۳

۱۷-۲-  توضیح FaT کامل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹۴

۱۷-۳- فهرست ریشه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹۶

فصل۱۸ : برنامه­های مقیم در حافظه 

۱۸-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹۸

۱۸-۲ برنامه ­های فعال­سازیTSRی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۹۸

۱۸-۳- عملیات بحرانی نسبت به زمان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۹۹

۱۸-۴ تعویض زمینه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۹۹

۱۸-۵ اجزای برنامه­ های TSR ی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰۰

۱۸-۶- تسهیم ­کننده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

منابع و مآخذ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۰۲

در صورت هر گونه سوال می توانید به ادمین سایت در تلگرام به آیدی @iranfiles_support پیام دهید.

درس برنامه سازی سیستم هم اکنون در حال حاضر در دانشگاه های مختلف تدریس می شود پس برای دریافت جزوه برنامه سازی سیستم می توانید از این منبع که منطبق با سرفصل وزارت علوم هست استفاده کنید.

برای دریافت جزوه های انگلیسی این درس می توانید عبارت System programming را جستجو کنید.

جزوه های مختلفی از درس برنامه سازی سیستم بر روی اینترنت موجود می باشد اما این جزوه منحصرا توسط استاد مربوط گردآوری شده و با جزوه برنامه سازی سیستم های موجود بر روی اینترنت متفاوت می باشد.

برای دریافت جزوه های بیشتر با ایران فایلز همراه باشید.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
فرمت

PDF

حجم

5.17 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

  1. مهرداد قاسمیانمدیر سایت ( خریدار محصول )

    امتیاز بینندگان:۱ ستاره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *