خرید و فروش فایل ایران فایلز

پروژه پایانی

پروژه پایانی

در این دسته student project یا پروژه دانشجویی  یا پروژه دانشگاهی که در رشته های مختلف قرار می گیرد که عنوان آن پروژه پایانی می باشد که با عنوان دانلود پروژه پایانی جستجو کنند.

ماهیت درس پروژه پایانی

درس پروژه ماهیت ویژه ای نسبت به سایر دروس این مقاطع داشته ونحوه ی برگزاری آن میتواند تأثیر جدی در آینده ی حرفه ای دانشجویان داشته باشد.

نحوه اخذ درس پروژه پایانی

بر همین اساس شیوه نامه ی اجرایی حاضر با استفاده از اخذ و جمع بندی پیشنهادهای مراکز و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای و بر مبنای تجارب حاصل از سالهای متمادی اجرای

این درس در مراکز، به منظور ارتقای هر چه بیشتر کیفیت آن تدوین گردیده است.

امید می رود این اقدام ، امکان به ثمر نشستن دانسته های دانشجویان عملیاتی کند.

همچنین بیش از پیش فراهم ساخته و ورود دانش آموختگان را به عرصه کار و خدمت تسهیل نماید.

در انتهای هر ترم دانشجویی یک پروژه به هر دانشجو داده می شود که باید آن را تحویل دهد.

دانشجو موظف است برای اخذ این درس با دانشگاه هماهنگی کند.

این پروژه برای همه رشته های تحصیلی یکسان می باشد که نام آن پروژه دانشگاهی است.

پروژه پایانی در قالب درس 3 واحدی ارائه می شود.که فرآیند اخذ و انجام آن به صورت زیر می­باشد.

دانشجو موظف است گزارش پروژه خود در بازه زمانی 15 دقیقه ارائه نماید.

کارشناس آموزش فرم صورتجلسه را به تایید معاونت آموزشی رسانده، نمره پروژه را در سیستم گلستان ثبت می نماید و فرم را بایگانی می کند.

دفاع از پروژه در ترمهای زوج و فرد در آخرین روز امتحانات خواهد بود و در ترمهای تابستان در اولین چهارشنبه پس از شروع ترم مهر می­باشد.

پروژه کارشناسی می­تواند به صورت یک ترم، قابل تمدید شود.

با جدیدتری و بهترین پروژه های ایران فایلز همراه باشید.

final project در دانشگاه های خارجی هم ارائه می شود .

student project خیلی برای دانشجویان مفید است.

می توان با کلمه دانلود پروژه پایانی عملیات جستجو را انجام دهند.